Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia Forum Kraków dot. planu działalności MOK Olsztyn
Opinia Forum Kraków dotycząca planu działalności MOK Olsztyn
w roku 2017
11.04.2017 więcej
Opinia Obywatelskiej Rady Kultury
Opinia Obywatelskiej Rady Kultury dotycząca programu
merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie na rok
2017.
10.04.2017 więcej
Opinia ODN na temat planu działalności MOK Olsztyn w roku 2017
Opinia Zbigniewa Gontarza, dyrektora Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie, dotycząca planu działalności
olsztyńskiego MOK-u w roku 2017.
03.04.2017 więcej
Opinia o planie działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Opinia o Planie działań Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
na rok 2017. Autor opracowania: Edwin Bendyk, z-ca redaktora
naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura i Rozwój”.
29.03.2017 więcej
Opinia o planach i formule działalności MOK Olsztyn
Opinia o planach i formule działalności Miejskiego Ośrodka
Kultury (MOK) w Olsztynie w roku 2017. Autor opracowania:
Prof. dr hab. Marek Krajewski (Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
22.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się