Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
inne - pole do podania szukanego hasła  
Stanowisko
INSTRUKTOR  
E-mail
sekretariat@mok.olsztyn.pl  
Telefon
089 522 13 50  
Fax
089 522 13 51  
Data składania
2019-04-18  
Data wygaśnięcia
2019-07-18  
Tagi
insruktor, animacja, MOK  
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE  
Powiat
Olsztyn  
Gmina
Olsztyn
Miasto
Olsztyn  
Ulica
ul. Dąbrowszczaków  
Numer budynku
3  
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W OLSZTYNIE
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
INSTRUKTOR
W DZIALE ANIMACJI I EDUKACJI KULTUROWEJ
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie  (MOK)
 
I. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW:
 
0,5 etatu / od 1.01.2020 – przejście na 1 etat
 
II. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
 
planowanie, organizowanie i realizacja zgodnie z aktualną koncepcją programową 
i Statutem MOK różnorodnych form działań, wydarzeń i projektów z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, animacji społecznej, kulturowej i edukacyjnej;
aktywna współpraca ze środowiskiem kulturotwórczym Olsztyna;
przygotowywanie dokumentacji kosztorysowej i sprawozdań dotyczących realizowanych działań;
aktywne poszukiwanie partnerów dla planowanych działań;
przygotowywanie projektów działań mających szansę na finansowanie ze źródeł pozabudżetowych (środki unijne, ministerialne, fundacje krajowe i zagraniczne i in.);
opracowywanie kalendarza działań animacyjnych, edukacyjnych i społecznych;
programowanie i prowadzenie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz różnorodnych grup społecznych, wynikające z angażujących i partycypacyjnych powinności kultury.
 
III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 
wykształcenie sprofilowane pod kątem działań artystycznych, humanistycznych lub pokrewnych (animacja kultury, kulturoznawstwo itp.);
znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania MOK oraz programowych dokumentów MOK; 
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
dyspozycyjność.
 
IV. KWALIFIKACJE:
 
komunikatywność, kreatywność;
umiejętność pracy w zespole;
umiejętność organizacji pracy na stanowisku;
umiejętność pracy pod presją czasu;
dokładność i terminowość;
wysoka kultura osobista
doświadczenie zawodowe w sferze kulturalnej i/lub branży eventowej będzie      dodatkowym atutem.
 
V. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 
CV z adresem mailowym i numerem telefonu;
list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
opcjonalnie: kserokopie referencji lub opinii;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w postaci podpisanego formularza dostępnego  TUTAJ.  (Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej zwartej w ww. formularzu),
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych. 
 
VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 
Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Instruktora w Dziale Animacji i Edukacji Kulturowej MOK”, mailowo na adres: sekretariat@mok.olsztyn.pl lub przesyłać pocztą do 18 kwietnia 2019 r., na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 (uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, które wpłyną po 18 kwietnia 2019 r. nie będą rozpatrywane. 
 
VII. INNE INFORMACJE
 
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, II piętro, tel. 89 522 13 50.
Wybrani kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie BIP MOK w Olsztynie.
Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie
Mariusz Sieniewicz
 

Załączniki

  Nabór na stanowisk...macji MOK.pdf 237,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się